Uw glaszetter en glashandel in Den Haag

  • Neem contact op:
    070 381 6751
  • Ons adres:
    Theresiastraat 46, Den Haag
  • Openingstijden:
    08:30 uur - 16:30 uur

Algemene Voorwaarden

Vastgesteld door de Glas Branche Organisatie, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 117/2012.

Artikel 1 Definitie

Onder "gebruiker" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene
Voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of
andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.
Onder "wederpartij" wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op
enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Onder "consument" wordt verstaan een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, die tevens de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft
aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard. Alle bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden zijn mede van toepassing op overeenkomsten tussen de gebruiker en een consument,
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 2 Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij de
gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken optreedt of diensten verricht ten
aanzien van de be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas en/of aanverwante artikelen.
2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle
monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van
aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard
heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding
te herroepen.
2.3. Alle orders, door vertegenwoordigers van de gebruiker of door tussenpersonen opgenomen,
binden de gebruiker eerst, indien deze door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd in een
opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt
tevens een bevestiging per e-mail en/of fax verstaan.
2.4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de
plaats.
2.5. Als op een overeenkomst zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere
voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor de gebruiker
meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van de gebruiker.
2.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
2.7. Een aanbieding aan een consument wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening
en is, in afwijking van lid 2, onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst. Het aanbod
omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die
voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Het aanbod aan de consument geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van
een vaste aanneemsom, een richtprijs of dat het werk op regiebasis zal geschieden.

Artikel 3 Prijzen

3.1. De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van
overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of
verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
3.2. Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de
kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd,
door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de
aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat
zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
3.3. Slechts in geval de aan de consument aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na
aanbieding wordt verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.4. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan
consumenten is de aangeboden prijs altijd inclusief BTW.

Artikel 4 Aflevering; levertijd en transport

4.1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen af gebruiker of, indien
rechtstreeks van de fabrikant aan de wederpartij wordt geleverd, geschieden leveringen af
fabriek.
4.3. Het transport van het glas is steeds voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. De gebruiker is gerechtigd een bedrag van minimaal € 50,= in
rekening te brengen aan de wederpartij voor het transport. De gebruiker is steeds vrij in de
keuze van het vervoer- en transportmiddel.
4.4. De wederpartij heeft de mogelijkheid ten behoeve van het transport een verzekering bij de
gebruiker af te sluiten.
4.5. Het transport eindigt op het moment dat het glas op de plaats van bestemming naast het
transportmiddel is geplaatst.
4.6. Indien de wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door
de wederpartij is gesteld en door de gebruiker is geaccepteerd, daadwerkelijk worden
afgeroepen en afgenomen.
4.7. Bij overschrijding van meer dan twee weken van de overeengekomen levertijd aan een
consument, is de gebruiker verplicht de hierdoor geleden directe schade te vergoeden aan de
consument, tenzij de overschrijding niet aan de gebruiker kan worden toegerekend.
4.8. Werkzaamheden die niet door de gebruiker worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van
het werk van gebruiker, moeten tijdig aan gebruiker worden gemeld. Indien de
overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is
gebruiker niet schadeplichtig jegens de wederpartij.

Artikel 5 Emballage

5.1. Bij levering van glas stelt de gebruiker emballage ter beschikking aan de wederpartij. De
gebruiker kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het moment van aflevering
van het glas, tot en met de dag waarop de gebruiker de emballage weer ophaalt, komt de
emballage voor risico van de wederpartij.
5.2. De wederpartij is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking
van de gebruiker te stellen, op de dag dat de gebruiker de emballage weer ophaalt.
5.3. De wederpartij dient de gebruiker schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door
de gebruiker opgehaald kan worden.

Artikel 6 Klachten

A. Algemeen

6.1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de
gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke
NEN-normen geleverd.
6.2. De gebruiker heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin
afwijken van het model, monster of voorbeeld.
6.3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde
aan de overeengekomen eisen voldoet.
6.4. Mits redelijkerwijs door de gebruiker te onderkennen, is de gebruiker verplicht de consument te
wijzen op:
- onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
- kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter
beschikking zijn gesteld;
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een
ondeugdelijke ondergrond.
Bij niet-consumenten heeft de gebruiker uitdrukkelijk niet voormelde plicht.
6.5. Ondanks de plicht van de gebruiker om de consument te waarschuwen op grond van
bovengenoemd lid, draagt de consument het risico voor schade als deze – ondanks voormelde
waarschuwing door gebruiker – is veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit

6.6. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de
overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van
een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan
deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.
6.7. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de gebruiker slechts gehouden de
oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De
gebruiker heeft – naar eigen keuze – tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te
gaan tot creditering van de betreffende faktuur. De wederpartij zal derhalve geen recht op
ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande
aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten.
6.8. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren,
kwaliteit, dessin en afmetingen.

C. Overige klachten

6.9. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de
overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig
en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de
juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen
enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
6.10. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met
betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij direct te worden
vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief).
Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de
wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.
6.11. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de gebruiker het recht alsnog zijn
verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij verder te dier zake iets van de gebruiker
kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht
zijn.

Artikel 7 Betaling

7.1. De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 30 dagen na
factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling dient te geschieden zonder
verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de wederpartij haar
betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Op de facturen
zal een kredietbeperkingstoeslag ad 3% worden berekend, welke uitsluitend in mindering mag
worden gebracht, indien het factuurbedrag tijdig wordt betaald. Bij betaling binnen 8 dagen na
factuurdatum mag een korting van 1% worden toegepast over het netto factuurbedrag. De
gebruiker is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling
vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen.
7.2. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bank- of
girorekeningen van de gebruiker of in contanten aan de gebruiker is overhandigd onder afgifte
van een kwitantie.
7.3. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de wederpartij van
rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is de
wederpartij vanaf de dag dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan de dag der
algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand,
waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend.
7.4. Indien de consument in verzuim is, zal de gebruiker hem een schriftelijke aanmaning sturen
waarin aan de consument een laatste termijn van veertien dagen wordt gegund om alsnog te
betalen. Daarbij zal de consument tevens worden gewezen op de gevolgen van niet-betaling,
waarbij de gebruiker aanspraak zal maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten
conform artikel 6:96 van het Burgerlijke Wetboek onder vermelding van het bedrag van deze
kosten.
7.5. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en
tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij
een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
7.6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de
wederpartij, ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7.7. De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel
op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de
wederpartij dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens
bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of
stillegging of liquidatie van diens onderneming.
7.8. In geval van verzuim van de wederpartij, niet zijnde een consument, is zij gehouden alle
buitengerechtelijke incassokostente voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal
verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,=.
7.9. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de
overeengekomen prijs, de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens
de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het
arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.
7.10. Indien de gebruiker, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of
andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde
1 t/m 8.

Artikel 8 Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

8.1. De gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste
verzoek van de gebruiker terstond genoegzame en in de door de gebruiker gewenste vorm
zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de
overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning
geeft de gebruiker het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij
de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.
8.2. Alle door de gebruiker aan de wederpartij geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend
eigendom van de gebruiker, totdat alle vorderingen die de gebruiker op de verkoper heeft of zal
verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.
8.3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de
gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te
halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt
door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor
diens rekening en risico. De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan de gebruiker,
indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van
10% van het factuurbedrag.
8.4. Indien en zolang de gebruiker nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/ nog te
leveren zaken, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer
genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak
wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij de
gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.
8.5. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt
opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de
kant van de wederpartij, zal de wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten
van de gebruiker.

Artikel 9 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

9.1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of
bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of
ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht
wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10 Afmetingen, gewichten en maten

10.1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de toleranties
voor conform de toepasselijke NEN-normen.
10.2. Alle maten worden bij de berekening in millimeters naar boven afgerond tot een door dertig
deelbaar getal, met dien verstande dat bij standaardmaten deze afronding geschiedt op een
door twintig deelbaar getal. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte-, breedte- en
oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats.
10.3. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar
de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende
maten en modellen.
10.4. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of
bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 Overmacht

11.1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan
van de overeenkomst niet waren te voorzien is de gebruiker niet aansprakelijk. Als zodanige
omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van
welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine,
epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog,
verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades,
alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de in artikel 4 genoemde glasfabrieken
van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
11.2. De gebruiker heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op
te schorten dan wel te ontbinden. De gebruiker behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel
van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren.
11.3. Indien de gebruiker een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de
wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie
verschuldigd.

Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk

12.1. Indien de gebruiker tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkocht glas in
opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake
is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de overeenkomst tussen partijen naast het in
de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de
navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en
de navolgende artikelen is bepaald.
12.2. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door de gebruiker op die dag
verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding - goed te keuren.
Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt
de gebruiker terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk
geacht ten genoege van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
12.3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt
bevonden, is de gebruiker slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of
verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten.
12.4. De opslag van het glas vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 5e lid, komt
voor rekening en risico van de wederpartij.
12.5. Indien het glas is opgeslagen op de bouwplaats voordat het door de gebruiker wordt geplaatst,
be- of verwerkt, is de wederpartij niet gerechtigd het glas te verplaatsen.

Artikel 13 Veiligheid op de bouwplaats

13.1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij
garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken
deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn
vastgelegd.
13.2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden,
ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 14 Afmetingen en andere gegevens

14.1. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende
ofwel anderszins aan de gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden,
constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer
er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de gebruiker recht op
schadeloosstelling of bijbetaling.
14.2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde
hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde
kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15 Meer- of minderwerk

15.1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen
overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens
de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
15.2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de
normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht,
respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16 Schade en aansprakelijkheid

16.1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de
normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de
schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
16.2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen,
noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde
winst.
16.3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken
die op verzoek van de wederpartij bij de gebruiker worden opgeslagen Deze opslag geschiedt
te allen tijde voor risico van de wederpartij.
16.4. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en
verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen,
wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van
degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.
16.5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in
volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid,
dikte en/of samenstelling. De gebruiker is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het
plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder
weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.
16.6. De consument draagt het risico voor schade, zoals omschreven in artikel 6 sub A lid 5.

Artikel 17 Garantie meerbladig isolerende beglazing

17.1. Indien door de fabrikant al dan niet via de gebruiker, ter zake van de door deze laatste
geleverde en/of geplaatste meerbladig isolerende beglazing een garantie wordt verstrekt gelden
met betrekking tot de aansprakelijkheid van de gebruiker voor de kwaliteit van de geleverde c.q.
geplaatste meerbladig isolerende beglazing uitsluitend de van de fabrikant afkomstige
garantiebepalingen.
17.2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt
door de gebruiker eveneens geen garantie verstrekt.
17.3. De gebruiker zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar
verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.
17.4. De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn
verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of
plaatsing van de meerbladig isolerende beglazing gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft
voldaan.
17.5. De gebruiker garandeert aan de consument dat de meerbladig isolerende beglazing wordt
geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk,
bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk
beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of
hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie,
verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die
onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen
en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale
normen.

Artikel 18 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

18.1. Voor het verticale transport van alle door de gebruiker aan te voeren materialen dient om niet
gebruik te kunnen worden gemaakt van een op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en
bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient
binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met
de gebruiker worden vastgesteld.
18.2. Indien het Iossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige
en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de
wederpartij voor diens rekening worden voorzien.
18.3. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de gebruiker gratis
gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de
gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
18.4. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot
plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
18.5. Indien aan de gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel
door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door de gebruiker geen enkel risico
aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het
breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.
18.6. Indien de plaatsing c.q. montage door omstandigheden buiten de schuld van de gebruiker wordt
belemmerd of vertraagd is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de
wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 19 Wettelijke voorschriften

19.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen
of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger
worden dan die, welke golden op de datum, dat de gebruiker offerte deed, zullen de meerdere,
direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend. Evenzo zullen de eventuele
mindere, directe met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 20 Verjaring

20.1. Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde consument, jegens de gebruiker verjaren
uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 21 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

21.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.